Rokytka

Kvalita vody v Rokytce

Hodnocení jakosti vody bylo provedeno podle ČSN 75 7221- Klasifikace jakosti povrchových vod (novela z října 1998, nahrazující normu ČSN 75 7221 z  4. srpna 1989). Povrchové toky jsou podle jednotlivých ukazatelů zatříděny do pěti tříd jakosti povrchových vod podle výpočtu charakteristické hodnoty s 90% nepřekročením. Ukazatele jsou členěny podle normy do pěti skupin A – E (A: Obecné, fyzikální a chemiké, B: Specifické organické látky, C: Kovy a metaloidy, D: Mikrobiologické ukazatele, E: radiologické ukazatele.
Pro potřeby tohoto zhodnocení byly vytvořeny čtyři skupiny:
1) kyslíkové ukazatele (O2, BSK5, CHSKCr)
2) dusíkové ukazatele (N-NH4 a N-NO3)
3) celkový fosfor
4) nerozpuštěné látky
Ve skupině rozhoduje o začlenění do třídy ukazatel s nejnepříznivější hodnotou klasifikace
Členění povrchových vod z hlediska kvality do 5 tříd:

I. tř. neznečištěná voda (vhodná pro vodárenské účely, potravinářský průmysl, koupaliště,
chov lososovitých ryb, má velkou krajinotvornou hodnotu)
II. tř. mírně znečištěná voda (vhodná k vodárenským účelům, chovu ryb, vodním sportům,
zásobování průmyslu, má krajinotvornou hodnotu)
III. tř. znečištěná voda (jen pro zásobování průmyslu, pro vodárenství podmínečně,
není-li vhodnější zdroj, má malou krajinotvornou hodnotu)
VI. tř. silně znečištěná voda (obvykle jen pro omezené účely)
V. tř. velmi silně znečištěná voda (obvykle se nehodí pro žádný účel)

Na Rokytce bylo provedeno v letech 2001 – 2008 celkem 278 kontrolních odběrů.
Měření kvality vody jsou prováděna v pěti profilech:
RO13    Rokytka – nad Počernickým rybníkem
RO13a  Rokytka – pod Počernickým rybníkem
RO13b  Rokytka – před Kyjským rybníkem
RO13c  Rokytka – pod Kyjským rybníkem
RO13d  Rokytka – ústí do Vltavy – ul. Voctářova


ZHODNOCENÍ KVALITY VODY NA ROKYTCE
(Zpracoval MV Projekt pro OOP MHMP)

Hodnocení v roce 2009
Hodnocení v roce 2008
Hodnocení do roku 2006 


PARAMETRY NESPLŇUJÍCÍ IMISNÍ LIMITY V DANÝCH PROFILECH
Ke stažení ZDE

MĚŘENÍ KVALITY VODY

Rokytka 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Více o Rokytce naleznete – ZDE