Motolský potok

Kvalita vody v Motolském potoce

Hodnocení jakosti vody bylo provedeno podle ČSN 75 7221- Klasifikace jakosti povrchových vod (novela z října 1998, nahrazující normu ČSN 75 7221 z  4. srpna 1989). Povrchové toky jsou podle jednotlivých ukazatelů zatříděny do pěti tříd jakosti povrchových vod podle výpočtu charakteristické hodnoty s 90% nepřekročením. Ukazatele jsou členěny podle normy do pěti skupin A – E (A: Obecné, fyzikální a chemiké, B: Specifické organické látky, C: Kovy a metaloidy, D: Mikrobiologické ukazatele, E: radiologické ukazatele.
Pro potřeby tohoto zhodnocení byly vytvořeny čtyři skupiny:
1) kyslíkové ukazatele (O2, BSK5, CHSKCr)
2) dusíkové ukazatele (N-NH4 a N-NO3)
3) celkový fosfor
4) nerozpuštěné látky
Ve skupině rozhoduje o začlenění do třídy ukazatel s nejnepříznivější hodnotou klasifikace.
Členění povrchových vod z hlediska kvality do 5 tříd:

I. tř. neznečištěná voda (vhodná pro vodárenské účely, potravinářský průmysl, koupaliště,
chov lososovitých ryb, má velkou krajinotvornou hodnotu)
II. tř. mírně znečištěná voda (vhodná k vodárenským účelům, chovu ryb, vodním sportům,
zásobování průmyslu, má krajinotvornou hodnotu)
III. tř. znečištěná voda (jen pro zásobování průmyslu, pro vodárenství podmínečně,
není-li vhodnější zdroj, má malou krajinotvornou hodnotu)
VI. tř. silně znečištěná voda (obvykle jen pro omezené účely)
V. tř. velmi silně znečištěná voda (obvykle se nehodí pro žádný účel)

Měření kvality vody jsou prováděna v profilu:
MO10 
 Motolský potok – zaústění do zatrubnění
Motolský potok ústí do Vltavy na 55,2 km zleva. Průtok při měření v roce 1999 činil 5 l/s. Délka 9,90km, z toho 4,251 km zaklenuto, rozloha povodí 15,71 km².
Přítoky potoka jsou:
 na 6,9 km zprava Větvený potok, délka 0,7 km, rozloha povodí 0,513 km².
 na 6,7 km zprava potok z krematoria, délka 0,4 km.
 na 5,5 km zprava Hlinitý potok, délka 1,0 km.
 na 4,38 km zprava potok Cibulka, délka 1,5 km.
Kvalita vody je sledována od roku 2001 v intervalu 1x za dva měsíce.


ZHODNOCENÍ KVALITY VODY V MOTOLSKÉM POTOCE
(Zpracoval MV Projekt pro OOP MHMP)

Hodnocení v roce 2009
Hodnocení v roce 2008
Hodnocení do roku 2006


PARAMETRY NESPLŇUJÍCÍ IMISNÍ LIMITY V DANÉM PROFILU
Ke stažení ZDE


MĚŘENÍ KVALITY VODY

Motolský potok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011